نمایندگی کاشی تبریز - خیابان ملا صدرا

 

پادری آلومینیومی پر تردد 

روش اجرا: تو کار (همسطح)

تصاویر کامل پروژه