مجتمع مسکونی مهر - خیابان اندرزگو

 

اجرای پادری آلومینیومی مدل پر تردد روی پله ها و جلوی درب ورودی 

تصاویر کامل پروژه