ساختمان اداری - شهرک بنفشه کرج

 

پادری آلومینیومی مدل پر تردد

روش اجرا: روی سطح

تصاویر کامل پروژه