ساختمان اداری  دولتی

 

پادری آلومینیومی مدل پرتردد 

روش اجرا : روی سطح

تصاویر کامل پروژه