ترمز پله آلومینیومی 5 سانتی جهت جلوگیری از سر خوردن و نیز محافظت از لبه پله ها

تصاویر کامل پروژه