ورودی لابی ساختمان مسکونی - نیاوران

 

پادری آلومینیومی مدل تردد متوسط 

روش اجرا : روی سطح (روکار)

تصاویر کامل پروژه